OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ISK ENGINEERING Sp. z o.o.

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej OWS określają zasady sprzedaży wyrobów (i usług) oferowanych przez firmę ISK Engineering Sp. z o. o.

Wszelkie zmiany do postanowień niniejszych OWS zaproponowane przez Odbiorcę bez pisemnej akceptacji Sprzedającego są nieważne. Wzajemne ustalenia pomiędzy Sprzedający, a Odbiorcą potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS. OWS podane są do wiadomości ogólnej poprzez opublikowanie ich na stronach internetowych ISK ENGINEERING Sp. z o.o. np. /www.efarba.pl/ Umowa i akceptacja OWS następuje w wyniku złożenia zamówienia przez Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z ISK ENGINEERING Sp. z o.o. przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny.

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez ISK ENGINEERING Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez ISK ENGINEERING Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

2. Ceny określone w cennikach udostępnionych kontrahentom są wiążące do czasu wprowadzenia nowego przez ISK ENGINEERING Sp. z o.o. Ceny określone w cennikach są cenami netto i nie obejmują podatku VAT. Ceny z potwierdzenia przyjęcia zamówienia firmy ISK ENGINEERING Sp. z o. o są cenami wiążącymi dla danej dostawy. Ceny nie obejmują rabatów ustalanych specjalnie dla poszczególnych odbiorców. Ceny obowiązują z wyłączeniem szczególnych ustaleń z magazynu ISK ENGINEERING Sp. z o. o.

3. Zużycia podawane przez ISK ENGINEERING są informacjami orientacyjnymi i z uwagi na różne rodzaje podłoża, jego przygotowanie, sposoby obróbki oraz warunki panujące w trakcie wykonywania prac mogą odbiegać od podanych. Podane zużycia nie uwzględniają resztek materiału, jego strat wynikających z obróbki itp. Z tych powodów celem określenia dokładnego zużycia Kupujący powinien wykonać próby w warunkach naturalnych.

4. Aby ułatwić porównywanie ofert klientom i na ich życzenie stosuje się często  przedstawianie cen w litrach lub kilogramach zachowując prz tym zgodność jednostek ceny i zużycia. Z uwagi na ograniczenia systemu, drobne różnice w ciężarach właściwych poszczególnych grup produktowych (+/- 10 %) stosuje się do celów ofertowych w przypadku przeliczników cenowych z litrów na kilogramy i odwrotnie dla farb elewacyjnych i części farb wewnętrznych i niektórych lakierów parametr 1,6 (1,6 kg na 1 l) a dla części farb wewnętrznych oraz części lakierów parametr 1,4 (1,4 kg/1l). Z tych powodów opakowania mogą być opisane na dokumentach 24kg/15l; 16kg/10l; 5l/8kg; 4kg/2,5l oraz 21kg/15l; 14kg/10l; 7kg/5l; 3,5kg/2,5l. W przypadku produktów typu mas szpachlowych suchych o średnim uziarnieniu stosowany jest przelicznik 1,3 na 1 l objętości . Worek 25kg/19,23 l. 

W przypadku zainteresowania towarami których nie obejmuję cennik Sprzedający przyjmuje zapytania drogą mailową na adres info@efarba.pl.

Oferty nasze są wiążące do 30 dni, jeśli potwierdzone zostaną pisemnie, bez żadnych dodatkowych zastrzeżeń i uwag.

§ 3. Warunki płatności i dostaw.

1.Jeżeli Odbiorca nie był dotychczas kontrahentem Sprzedającego płatność za towar nastąpi za pobraniem pocztowym, gotówką najpóźniej przy odbiorze lub jako przedpłata na konto, inne formy po wcześniejszych uzgodnieniach oraz podpisaniu umowy. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń.

2. Za moment wykonania wpłaty przez Odbiorcę uznaje sie udokumentowaną datę uregulowania należności na rzecz Sprzedającego.

3. W przypadku nieterminowej zapłaty, ISK ENGINEERING Sp. z o.o. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych. Odsetki naliczane za opóźnienie naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym upłyną termin płatności.

4. W przypadku nieterminowej realizacji płatności ISK ENGINEERING Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie (oraz ewentualnych kar umownych), również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją należności.

5. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, ISK ENGINEERING Sp. z o.o. ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 par. 1 kodeksu cywilnego.

6. Kupującemu nie służy wobec ISK ENGINEERING Sp. z o.o. prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

8. Towar pozostaje własnością ISK ENGINEERING Sp. z o.o. , aż do całkowitej spłaty zobowiązania wynikającego z faktur/umowy sprzedaży.

9. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.

10. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z ISK ENGINEERING Sp. z o.o. formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

11. ISK ENGINEERING Sp. z o.o. może przyjąć zamówienie w całości lub w części.

12. ISK ENGINEERING Sp. z o.o. jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu na piśmie. ISK ENGINEERING Sp. z o.o. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do wysyłki z uwzględnieniem interesów Kupującego.

13. Obowiązującym terminem na dostawę poszczególnych asortymentów jest czas ustalony ze Sprzedającym, lecz firma ISK ENGINEERING Sp. z o. o zastrzega sobie minimum 3 dniowy (dni robocze) termin realizacji zamówienia.

14. Jeżeli towar, za który należność nie została uregulowana został uszkodzony zmieniony lub jeśli Odbiorca z jakichkolwiek powodów przestał być jego dysponentem, zapłaci on Sprzedającemu odszkodowanie w wysokości nieuregulowanej kwoty wraz z odsetkami  ustawowymi za okres opóźnienia zapłaty.

15. Odbiorca zobowiązuje sie do pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

16. Warunkiem przyjęcia kolejnych zamówień Odbiorcy jest terminowe regulowanie należności za dotychczas dostarczone towary.

17. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez ISK ENGINEERING Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. ISK ENGINEERING Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność

realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siła wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez ISK ENGINEERING Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, itp.

18. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności, lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

19. Kupujący ma obowiązek kontroli dostarczonego materiału barwionego przed jego zastosowaniem na obiekcie. Materiał barwiony nie podlega zwrotowi i wymianie.

20. Reklamowany może być niewyrobiony, w opakowaniach oryginalnych z uwzględnieniem jednego opakowania zużytego na początku prac.

Kupujący jest zobowiązany do kontroli przydatności dostarczonego materiału do przewidzianych zastosowań.

§ 4. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje Odbiorca zgłasza ISK ENGINEERING Sp. z o.o. niezwłocznie i na piśmie.

2. W przypadku wszelkich reklamacji ilościowych, zgłoszenie powinno nastąpić do godz. 12.00 w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania wyrobów przez Odbiorcę.

3. Dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu, z winy spedytora konieczne jest umieszczenie przez Odbiorcę adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez przedstawiciela spedytora.

4. Koszty reklamacji nieuzasadnionych ponosi Odbiorca.

5. Jeżeli w związku ze zgłoszeniem reklamacji Odbiorca wstrzymał zapłatę za kwestionowane wyroby poza ustalony termin, to w przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, naliczy on bez wezwania odsetki ustawowe za okres przekroczenia terminu.

6. W odniesieniu do wad ukrytych towaru maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego odnośnie rękojmi za wady.

7. Reklamacje jakościowe w zakresie wad widocznych Odbiorca może zgłaszać w terminie do 7 dni od daty wykonania świadczenia przez Sprzedającego, załączając próbkę reklamowanego towaru i opis wykrytej wady.

Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach poczytywać należy za uznanie wyrobów za zgodne z wymaganiami jakościowymi Odbiorcy.

8. Roszczenia z tytułu reklamacji w stosunku do ISK ENGINEERING Sp. z o.o. odnoszą się tylko do wartości reklamowanych produktów i materiałów.

§ 5. Opakowanie.

1. ISK ENGINEERING Sp. z o.o. dołoży starań, aby towar został właściwie opakowany; nie ponosi ona jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z właściwości zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju.

2. Z uwagi na różne techniki /ograniczenia techniczne, dokładności/ dozowania i konfekcjonowania oraz ciężary właściwe i specyficzne właściwości (np. zmiany objętości, długości pod wpływem temperatury) poszczególnych produktów mogą wystąpić odchylenia od opisanych na opakowaniu do +/- 10 %. Różnice te dotyczą szczególnie produktów barwionych. Różnice w tych ramach nie podlegają reklamacji.

3. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety EURO jedno i wielorazowe.

4. Koszt palet EURO nie jest wliczony w cenę towaru. Kupujący ma obowiązek zwrócenia do magazynu ISK ENGINEERING Sp. z o.o. palet, które otrzymał wraz z zamawianym towarem. Palety odbiera każdorazowo w imieniu ISK ENGINEERING Sp. z o.o. przedsiębiorstwo spedycyjne, z którym ISK ENGINEERING Sp. z o.o. ma zawartą umowę o świadczenie usług transportowo-spedycyjnych, i które działa na zlecenie ISK ENGINEERING Sp. z o.o.

§ 6. Gwarancje.

Udzielamy gwarancji na wszystkie zakupione towary, o czasie równym gwarancji podawanej przez producenta.

Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest posiadanie faktury zakupu.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

Akceptując niniejsze OWS Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego dla celów księgowych oraz marketingowych.

Odbiorcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej firmy ISK ENGINEERING Sp. z o.o.  droga elektroniczną.

§ 8. Postanowienia końcowe.

Przy składaniu pierwszego zamówienia Odbiorca prześle Dostawcy kopie dokumentów rejestrowych swojej firmy i zgłoszenia VAT. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. ISK ENGINEERING Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów

objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby . ISK ENGINEERING Sp. z o.o. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

 

Stan. 2010.01.04